Liga 3 – Blitz Day – Desperado vs Klerki (by Natasha Sytnik)