Liga 3 – Blitz Day – Vverkh vs ISM (by Natasha Sytnik)