Liga 3 – Round 5 – Basis vs Klerki (by Mariya Guseva)